Privacybeleid

Simson Applicatie B.V., gevestigd aan De Kreek 1 – 4906 BB te Oosterhout (NB), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Simson Applicatie B.V.
De Kreek 1
4906 BB Oosterhout (NB)
+31 76 5244300

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via privacy@simsonapplicatie.nl.

Simson Applicatie is een bedrijf dat zich bezig houdt met de productie en levering van onder andere lijm en afdichtingsmid- delen van het merk Simson. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere bedrijven of organisaties. Wij vinden het van groot belang dat nauwkeurig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Simson verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en neemt daarbij de privacywetgeving in acht. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit wat wij precies met verkregen persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast willen we u graag informeren over wat u van ons mag verwachten en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Simson Applicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij bijvoorbeeld verwerken:

 • Voor- en achternaam; Adresgegevens; Geslacht; Telefoonnummer; E-mailadres;
 • Functie;
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type;
 • Marketingvoorkeuren;
 • Betaal- en financiële gegevens (bankrekeningnummer, schulden, facturen);
 • KvK-nummer;
 • BTW nummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in corres- pondentie en/of telefonisch;
 • Locatiegegevens;

Simson Applicatie zal alleen de noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens over u niet aan ons worden verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst, de dienstverlening uit te voeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Simson Applicatie verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; U te informeren of adviseren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Het bij u afleveren van goederen en diensten ;
 • Het aanbieden van andere producten die voor u interessant zouden kunnen zijn; Het nakomen van wettelijke verplichtingen;

Simson Applicatie baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst: In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten ver- zamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Gerechtvaardigd belang: Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienst- verlening te verbeteren.
 • Toestemming: Simson Applicatie kan persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met verkregen persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Juistheid van gegevens
Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. Indien uw gegevens wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Simson Applicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Simson Applicatie deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de over- eenkomst, in verband met de dienstverlening, wegens een gerechtvaardigd belang en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Simson Applicatie kan persoonsgegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

 • Overheidsinstanties en/of toezichthouders, waar nodig voor Simson Applicatie om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;

Met de derde partij die namens en in opdracht van Simson Applicatie uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Simson Applicatie ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Verwerking binnen de EU
Simson Applicatie verwerkt alleen binnen EU persoonsgegevens.

Direct marketing
Simson Applicatie zal uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening en producten die naar ons oordeel voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer Simson Applicatie u per email benadert voor marketing doeleinden zullen wij vooraf van u toestemming daarvoor nodig hebben.

Gebruik social media
Op de website van Simson Applicatie (www.simsonapplicatie.nl) zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Simson Applicatie houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Simson Applicatie gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Simson Applicatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, u een account kan aanmaken of kunt inloggen en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. De cookies worden pas geplaatst indien u ons daarvoor toestemming
heeft gegeven. U heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren en toch van onze website gebruik te maken. U kunt daar- naast het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren danwel herroepen door de browserinstellingen aan te passen. Dit kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website beperken. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Simson Applicatie maakt tevens gebruik van analytische cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersge- drag en algemene trends te volgens en rapportages te verkrijgen. Wij doen dit omdat dit helpt de werking van onze website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder “Gebruik social media” is omschre- ven. Simson Applicatie heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw per- soonsgegevens door Simson Applicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@simsonapplicatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter be- scherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Simson Applicatie, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken, U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Simson Applicatie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze ICT heeft pas- sende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@simsonapplicatie.nl.

Aanpassing privacyverklaring
Simson Applicatie heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.simsonapplicatie.nl).